Przejdź do treści strony

Najnowsze Aktualności

W dniu 26.06.2020 r. Burmistrz Olsztynka wydał obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków...
Planowanie przestrzenne
2 grudnia trzy kolejne plany zagospodarowania zostały opublikowane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego ...
Planowanie przestrzenne
Od 10 września rozpoczyna się wyłożenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. ...
Planowanie przestrzenne
30 sierpnia rozpoczyna się wyłożenie projektów kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. ...
Planowanie przestrzenne
Projekty planów przy ul. Sosnowej oraz od ul. Leśnej do Węzła Olsztynek Wschód wyłożone do publicznego wglądu ...
Planowanie przestrzenne
Od 1 lutego zostanie ponownie wyłożony do publicznego wglądu projekt planu zagospodarowania dla osiedla przy ul. Porannej. Ponowne...
Planowanie przestrzenne
2 stycznia 2019 r. rozpoczynamy wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii wysokiego napięcia...
Planowanie przestrzenne
Do wyłożenia do publicznego wglądu skierowane zostały projekty planów dla Platyn i Warlit Małych (drugie wyłożenie) oraz Olsztynka...
Planowanie przestrzenne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Pawłowo zostanie wylożony do publicznego...
Planowanie przestrzenne