Przejdź do treści strony

Analiza zmian z zagospodarowaniu

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania. Analizy takie mają być tworzone nie rzadziej niż raz w czasie kadencji rady gminy.

Po sporządzeniu analizy, burmistrz poddaje ją opinii gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, a następnie przekazuje wyniki analiz radzie gminy. Na jej podstawie rada gminy ocenia, czy któreś z gminnych opracowań planistycznych są nieaktualne, a jeśli tak – wskazuje, które.

Analiza, o której mowa wyżej, została w gminie sporządzona i przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Olsztynku Nr XXVII-227/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. Dokument ten jest bardzo ważny, gdyż zawiera wnioski co do kierunków działań gminy w sferze sporządzania planów miejscowych. Zgodność każdego planu z wynikami analizy każdorazowo ocenia wojewoda.