Przejdź do treści strony

Wypisy i zaświadczenia

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Olsztynek

Wypisy i wyrysy są wyciągami z dokumentów planistycznych zawierającymi szczegółowe ustalenia tych dokumentów odnoszące się do konkretnej nieruchomości. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania jest niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę. W celu uzyskania wypisu i wyrysu należy złożyć w Urzędzie Miejskim stosowny wniosek wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej.

Wysokość opłaty skarbowej:

a) za wydanie wypisu:

  • do 5 stron - 30 zł;
  • powyżej 5 stron - 50 zł;

b) za wydanie wyrysu: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł (nie więcej niż - 200 zł).

Wydanie wypisu i wyrysu następuje nie dłużej niż w ciągu dwudziestu jeden dni od dnia złożenia wniosku.

 

Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości

Zaświadczenia o przeznaczeniu stanowią urzędowe poświadczenie faktu obowiązywania lub braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W celu uzyskania zaświadczenia należy w Urzędzie Miejskim złożyć wniosek wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł. Wydanie zaświadczenia następuje w terminie nie dłuższym niż siedem dni. Opłaty skarbowej za wydanie wypisu i wyrysu oraz zaświadczenia należy dokonać na rachunek bankowy urzędu nr: BS Olsztynek 87 8823 0007 2001 0000 0169 0001.

Do pobrania: