Przejdź do treści strony

Strategia rozwoju gminy

Szanowni Państwo,

nasz samorząd przystąpił do sporządzenia kolejnej Strategii Rozwoju Gminy, która będzie obejmowała lata 2022-2030. Strategia Rozwoju Gminy jest jednym z kluczowych dokumentów dotyczących funkcjonowania gminy. Podaje wizję gminy, czyli jej docelowy stan po osiągnięciu założonych celów, oraz jej misję, czyli sposób dojścia do celu.

Poniżej znajdują się kolejne dokumenty publikowane w ramach prowadzonej procedury:

ETAP DIAGNOZY ROZWOJU

1. Uchwała Nr XXX-285/2021 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Olsztynek na lata 2022-2030.

2. Zarządzenie Burmistrza Olsztynka w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy na lata 2022-2030”.

3. Obwieszczenie Burmistrza Olsztynka o przystąpieniu do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Olsztynek na lata 2022-2030 oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu.

4. Dokumenty związane z ogłoszonymi konsultacjami: ankieta dotycząca rozwoju gminy do pobrania, ankieta w wersji online, wzór tzw. fiszki projektowej.

5. Wniosek o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko.

6. Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

7. Materiały ze spotkania konsultacyjnego w dniu 11 sierpnia 2021 r.: diagnoza społeczno - gospodarcza gminy, prezentacja najważniejszych wyników diagnozy, formularz konsultacyjny diagnozy.

ETAP KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

8. Zarządzenie Burmistrza Olsztynka w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Olsztynek na lata 2022-2030 oraz Diagnozy rozwoju społeczno-gospodarczego.

9. Ogłoszenie o konsultacjach.

10. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Olsztynek na lata 2022-2030.

11. Diagnoza rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.

12. Formularz konsultacyjny: PDF, DOCX.

13. Raport z konsultacji.

ETAP PO KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH, OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

14. Diagnoza rozwoju społeczno-gospodarczego gminy - po rozpatrzeniu uwag złożonych w ramach konsultacji społecznych.

15. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Olsztynek na lata 2022-2030 - po rozpatrzeniu uwag złożonych w ramach konsultacji społecznych.

16. Wnioski o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

17. Uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

PRZYJĘTY DOKUMENT

18. Uchwała Nr XLI-379/2022 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Olsztynek na lata 2022-2030.