Przejdź do treści strony

Warunki zabudowy

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Decyzję taką wydaje Burmistrz Olsztynka po uzyskaniu uzgodnień odpowiednich organów.

W celu uzyskania warunków zabudowy teren objęty inwestycją musi spełnić łącznie następujące warunki (art. 61 ust. 1 ustawy):

 • co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
 • teren ma dostęp do drogi publicznej;
 • istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
 • teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo został objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły już moc;
 • decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi (w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony środowiska);
 • zamierzenie budowlane nie znajdzie się w obszarze:

  a) w stosunku do którego decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 428, 784 i 922), ustanowiony został zakaz, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy,

  b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociągu,

  c) strefy bezpieczeństwa wyznaczonej po obu stronach rurociągu.

W celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy inwestor zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim stosowny wniosek (do pobrania na tej stronie).

UWAGA! W celu legalizacji tzw. samowoli budowlanej należy najpierw wystąpić do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który nakazuje uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Dopiero po uzyskaniu takiego nakazu inwestor może złożyć wniosek o warunki zabudowy zaznaczając w nim, że decyzja wydawana będzie w celu legalizacyjnym.

Aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy nie trzeba być właścicielem terenu. Decyzja ta może także zostać przeniesiona na inny podmiot pod warunkiem, że obie strony wyrażą na to zgodę, zaś podmiot ten przyjmuje wszystkie warunki określone w decyzji.

Do pobrania: