Przejdź do treści strony

Inwestycje celu publicznego

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzję taką wydaje Burmistrz Olsztynka po uzyskaniu uzgodnień odpowiednich organów.

Katalog inwestycji celu publicznego zawiera inwestycje (art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami):

 • wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji;
 • wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie,
 • wydzielanie gruntów pod lotniska, urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego, w tym rejonów podejść, oraz budowa i eksploatacja tych lotnisk i urządzeń;
 • budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń;
 • budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania,
 • budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,
 • opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • ochrona Pomników Zagłady w rozumieniu przepisów o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady oraz miejsc i pomników upamiętniających ofiary terroru komunistycznego;
 • budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i obiektów sportowych;
 • budowa i utrzymywanie obiektów oraz pomieszczeń niezbędnych do realizacji obowiązków w zakresie świadczenia przez operatora publicznego powszechnych usług pocztowych, a także innych obiektów i pomieszczeń związanych ze świadczeniem tych usług;
 • budowa i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa i ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, w tym budowa i utrzymywanie aresztów śledczych, zakładów karnych oraz zakładów dla nieletnich,
 • poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie i składowanie kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa oraz węgla brunatnego wydobywanego metodą odkrywkową,
 • zakładanie i utrzymywanie cmentarzy,
 • ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej,
 • ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody,
 • inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach.

W celu uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestor zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim stosowny wniosek. Wniosek powinien zawierać:

 •  mapę zasadniczą lub, w przypadku jej braku, mapę ewidencyjną, pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy, wraz z obszarem, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000, w postaci:

  a) elektronicznej - w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych albo

  b) papierowej;

 • określenie granic terenu objętego wnioskiem;

 • charakterystykę inwestycji, obejmującą:

  a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,

  b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej,

  c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;

 • w przypadku lokalizacji składowiska odpadów:

  a) docelową rzędną składowiska odpadów,

  b) roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów,

  c) sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków,

  d) sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego.

 • projekt zagospodarowania zawierający projektowaną lokalizację inwestycji.

Cała procedura trwa do 65 dni.

Do pobrania:

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego