Przejdź do treści strony

Studium gminy

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztynek stanowi wypełnienie delegacji zawartej w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jest to dokument obligatoryjny dla gminy, nie jest jednak aktem prawa miejscowego, lecz analizą stanu gminy oraz kierunków jej polityki przestrzennej.

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztynek wraz z danymi przestrzennymi znajduje się w rejestrze aktów planowania przestrzennego, na początku tabeli.

Do pobrania:

Zobacz studium w Systemie Informacji Przestrzennej.

Adres WMS usługi przeglądania danych dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: https://mpzp.igeomap.pl/cgi-bin/plany/281409/studium?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS