Przejdź do treści strony

Studium gminy

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztynek stanowi wypełnienie delegacji zawartej w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jest to dokument obligatoryjny dla gminy, nie jest jednak aktem prawa miejscowego, lecz analizą stanu gminy oraz kierunków jej polityki przestrzennej.

Studium gminy Olsztynek w swej pierwotnej wersji zostało uchwalone w 1995 r. Do dnia dzisiejszego doczekało się sześciu dużych nowelizacji. Studium gminne w obecnym kształcie zostało uchwalone uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII-209/2020 z dnia 3 września 2020 r.

Do pobrania:

Studium w Systemie Informacji Przestrzennej :


W dniu 29 kwietnia 2021 r. Rada Miejska w Olsztynku podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztynek dla terenów w obrębach geodezyjncyh Waplewo i Swaderki.

Uchwała: Nr XXVIII-263/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Termin składania wniosków: do 28 maja 2021 r. (obwieszczenie)

Wyłożenie w dniach: od 29 czerwca do 20 lipca 2021 r.

Dyskusja publiczna: 12 lipca 2021 r. o godz. 15.00.

Termin składania uwag: do 10 sierpnia 2021 r.

obwieszczenie | uchwała | tekst studium | rysunek uwarunkowań miasto | rysunek uwarunkowań tereny wiejskie | rysunek kierunków miasto | rysunek kierunków tereny wiejskie | prognoza oddziaływania na środowisko

Z uwagi na sytuację epidemiczną dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem: https://adv.ucs.ricoh.com/meet/18121943 (po wejściu na stronę należy wybrać opcję: "Join through browser", po wpisaniu imienia i nazwiska należy wybrać: "Join now").