Przejdź do treści strony

Studium gminy

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztynek stanowi wypełnienie delegacji zawartej w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jest to dokument obligatoryjny dla gminy, nie jest jednak aktem prawa miejscowego, lecz analizą stanu gminy oraz kierunków jej polityki przestrzennej.

Studium gminy Olsztynek w swej pierwotnej wersji zostało uchwalone w 1995 r. Do dnia dzisiejszego doczekało się sześciu dużych nowelizacji. Studium gminne w obecnym kształcie zostało uchwalone uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII-209/2020 z dnia 3 września 2020 r.

Do pobrania:

Studium w Systemie Informacji Przestrzennej :