Przejdź do treści strony

Studium gminy

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztynek stanowi wypełnienie delegacji zawartej w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jest to dokument obligatoryjny dla gminy, nie jest jednak aktem prawa miejscowego, lecz analizą stanu gminy oraz kierunków jej polityki przestrzennej.

Studium gminy Olsztynek w swej pierwotnej wersji zostało uchwalone w 1995 r. Do dnia dzisiejszego doczekało się pięciu dużych nowelizacji. Studium gminne w obecnym kształcie zostało uchwalone uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX-348/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.

Do pobrania:

Studium w Systemie Informacji Przestrzennej :

 

W dniu 4 września 2018 r. Rada Miejska w Olsztynku przystąpiła do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztynek.

Termin składania wniosków: do 6 grudnia 2018 r. (obwieszczenie)

W dniach od 16 września do 8 października 2019 r. odbędzie się wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztynek (obwieszczenie). Termin składania uwag do projektu upływa w dniu 30 października 2019 r. Projekt studium do pobrania poniżej:

W dniach od 7 do 28 lipca 2020 r. odbędzie się wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztynek (obwieszczenie). Termin składania uwag do projektu upływa w dniu 19 sierpnia 2020 r. Projekt studium do pobrania poniżej: