STUDIUM GMINY - Portal Informacji Przestrzennej Gminy Olsztynek

PORTAL INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
GMINY OLSZTYNEK
Title
Przejdź do treści

STUDIUM GMINY

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztynek stanowi wypełnienie delegacji zawartej w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jest to dokument obligatoryjny dla gminy, nie jest jednak aktem prawa miejscowego, lecz analizą stanu gminy oraz kierunków jej polityki przestrzennej.
Studium gminy Olsztynek w swej pierwotnej wersji zostało uchwalone w 1995 r. Do dnia dzisiejszego doczekało się pięciu dużych nowelizacji. Studium gminne w obecnym kształcie zostało uchwalone uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX-348/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.

Do pobrania:
  • uchwała w sprawie uchwalenia studium (pobierz)
  • tekst studium (pobierz)
  • rysunek uwarunkowań - gmina (pobierz)
  • rysunek uwarunkowań - miasto (pobierz)
  • rysunek kierunków - gmina (pobierz)
  • rysunek kierunków - miasto (pobierz)

W dniu 4 września 2018 r. Rada Miejska w Olsztynku przystąpiła do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztynek.
Termin składania wniosków: do 6 grudnia 2018 r. (obwieszczenie)
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. ADAM KORGUL
Wróć do spisu treści