Portal Informacji Urbanistycznej Gminy Olsztynek


Idź do treści

Aktualności 2013

31.12.2013 r. Nowe plany opublikowane

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Województwa opublikowane zostały kolejne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: zmiana planu przy ul. von Behringa z przeznaczeniem pod dom kultury, zmiana planu przy ul. Wilczej - obszar A z przeznaczeniem pod zabudowę wielorodzinną, zmiana planu przy ul. Mrongowiusza z przeznaczeniem pod zabudowę usługową oraz tereny placów zabaw, zmiana planu przy ul. Składowej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo - usługową, plan zagospodarowania wokół węzła Olsztynek Zachód w obrębie Sudwa - obszar A z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłowo - usługową. Treść nowych planów w dziale Obowiązujące plany.

22.11.2013 r. Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztynek wyłożony do publicznego wglądu

Uprzejmie informujemy, że do publicznego wglądu zostanie wyłożony projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy. Wyłożenie projektu zmiany studium rozpocznie się od dnia 06.12.2013 r. Zapraszamy osoby zainteresowane do zapoznania sie z projektem dokumentu. Więcej informacji w dziale Studium gminy.

21.11.2013 r. Rozpoczynamy prace nad zmianami planu przy ul. Daszyńskiego, Świerczewskiego i Grunwaldzkiej

Uprzejmie informujemy, że Rada Miejska Podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Olsztynka przy ulicach: Daszyńskiego, Świerczewskiego i Grunwaldzkiej. Więcej informacji w dziale Prace nad planami > uchwały intencyjne.

31.10.2013 r. Zmiana planu przy ul. Słonecznej, Wrzosowej i Dębowej oraz projekt planu dla terenu w obrebie Waplewo z przeznaczeniem pod wydobycie kruszywa wyłożonedo publicznego wglądu

Uprzejmie informujemy, że do publicznego wglądu zostaną wyłożone projekty zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu przy ul. Słonecznej, Wrzosowej i Dębowej a także projekt planu dla terenu w obrebie Waplewo z przeznaczeniem pod wydobycie kruszywa. Wyłożenie projektów planów rozpocznie się od dnia 12.11.2013 r. Zapraszamy osoby zainteresowane do zapoznania sie z projektami dokumentów. Więcej informacji w dziale Prace nad planami > dyskusja publiczna.

09.10.2013 r. Zmiana planu przy ul. Składowej wyłożona do publicznego wglądu

Uprzejmie informujemy, że do publicznego wglądu zostanie wyłożony projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu przy ul. Składowej. Wyłożenie planu rozpocznie się od dnia 17.10.2013 r. Zapraszamy osoby zainteresowane do zapoznania sie z projektem dokumentu. Więcej informacji w dziale Prace nad planami > dyskusja publiczna.

31.07.2013 r. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania Olsztyynka przy ul. Leśnej

Uprzejmie informujemy, że Rada Miejska w Olsztynku podjęła uchwałę Nr XXV-274/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynka dla terenu przy ul. Leśnej. Zmiana planu została opublikowana przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego w Dzienniku Urzędowym województwa z dnia 25.07.2013 r. pod pozycją 2365. W związku z powyższym przywołana zmiana planu wchodzi w życie 09.08.2013 r.

26.07.2013 r. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania dla obrębu Maróz

Uprzejmie informujemy, że do publicznego wglądu zostanie wyłożony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjnej, mieszkaniowej i usługowej w obrębie geodezyjnym Maróz. Wyłożenie planu rozpocznie się od dnia 07.08.2013 r. Zapraszamy osoby zainteresowane do zapoznania sie z projektem dokumentu. Więcej informacji w dziale Prace nad planami > dyskusja publiczna.

15.07.2013 r. Zmiana planu przy ul. Mrongowiusza wyłożona do publicznego wglądu

Uprzejmie informujemy, że do publicznego wglądu zostanie wyłożony projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu przy ul. Mrongowiusza. Wyłożenie planu rozpocznie się od dnia 24.07.2013 r. Zapraszamy osoby zainteresowane do zapoznania sie z projektem dokumentu. Więcej informacji w dziale Prace nad planami > dyskusja publiczna.

04.07.2013 r. Prace nad nowymi planami zagospodarowania

Uprzejmie informujemy, że w związku z uchwałami Rady Miejskiej w Olsztynku zostały podjęte prace nad kolejnymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Pawłowie, Lichtajnach, Łutynowie oraz Olsztynku przy ulicach: Słonecznej, Wrzosowej i Dębowej (zmiana planu). Więcej informacji w dziale Prace nad planami > uchwały intencyjne.

24.06.2013 r. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Olsztynku przy ul. Wilczej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21.06.2013 r. Burmistrz Olsztynka wydał obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu przy ul. Wilczej - obszar "A". Więcej informacji w dziale Prace nad planami > dyskusja publiczna.

27.05.2013 r. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Sudwie oraz w Olsztynku (dom kultury)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.05.2013 r. Burmistrz Olsztynka wydał obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektó miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu między ulicami Behringa i Floriana (z przeznaczeniem pod dom kultury) oraz dlaterenu w obrębie geodezyjnym Sudwa - obszar "A". Więcej informacji w dziale Prace nad planami > dyskusja publiczna.

20.03.2013 r. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Leśnej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20.03.2013 r. Burmistrz Olsztynka wydał obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Leśnej. Więcej informacji w dziale Prace nad planami > dyskusja publiczna.

28.01.2013 r. UWAGA! Zmiana wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 23.01.2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. poz. 21), która wprowadza również zmiany w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.). Jedną z nich jest wprowadzenie obowiązku podawania we wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego informacji dotyczącej wielkości powierzchni podlegającej przekształceniu w wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia. W związku z powyższym informujemy, iż zmianie uległ formularz wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Nowy wniosek dostępny jest w dziale Warunki zabudowy oraz pod tym adresem.

18.02.2013 r. Zmiana planu miasta przy ulicy Składowej i Wilczej

Rada miejska w dniu 24.01.2013 r. podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek terenów położonych przy ulicy Składowej oraz Wilczej. W związku z tym wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski do tych planów. Więcej szczegółów znajduje się w dziale Prace nad planami > uchwały intencyjne.

04.01.2013 r. Zmiana planu miasta pod dom kultury

Rada miejska w dniu 28.12.2012 r. podjęła uchwałę Nr XXI-232/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek terenu położonego pomiędzy ulicami Behringa i Floriana z przeznaczeniem terenu pod dom kultury. W związku z tym wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski do tego planu. Więcej szczegółów znajduje się w dziale Prace nad planami > uchwały intencyjne.

Darmowe statystyki

Powrót do treści | Wróć do menu głównego